Par mumsEsam privileģēti ar

DABAS SKAISTUMU,

kas mūs apņem savā krāšņajā rotā

jebkurā gadalaikā - gan priecējot sirdi,

gan arī dāvājot iespēju

veldzēties parka un meža brīnumos,

tādējādi paverot

visplašākās iespējas:

 • Garākās pastaigās daudz vērot, pētīt un atklāt ko jaunu;

 • Rast interesantas un radošas nodarbes ar dabas materiāliem;

 • Nodrošināt bērniem aizraujošas fiziskās aktivitātes (kā veselību veicinošu un nostiprinošu faktoru);

 • Kā arī varam lepoties ar zaļojošiem un plašiem rotaļu laukumiem, kuru labiekārtošana aizvien turpinās.

Savā bērnudārzā uzņemam ~115-120 bērnus no 1,5 - 7gadu vecumam 6 grupās.

Tā " Ābelīte" savos zaros šūpo, auklē un lolo:

Trīs jaunākā vecuma bērnu grupiņas:


Un trīs vidējā/ vecākā vecuma bērnu grupiņas:

Mūsu audzēkņi apgūst zināšanas visas dienas garumā, integrētu ROTAĻNODARBĪBU veidā, pilnveidojot prasmes un iemaņas praktiskā darbībā, licencētu Vispārējās pirmsskolas izglītības programmas (programmas kods 01011111) un Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem (programmas kods 01015511) ietvaros

Mācību mērķis un uzdevumi atbilstoši Pirmsskolas izglītības mācību satura programmai

Mācību mērķis: sekmēt bērnu vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņu attīstības likumsakarības un vajadzības dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvē, pamatojoties uz pozitīvas attieksmes veidošanu un mācīšanos darot.

Mācību uzdevumi:

 • radīt iespēju katram bērnam atbilstoši viņa dotumiem un spējām

 • sekmēt emociju un jūtu, uzmanības, uztveres, domāšanas un atmiņas attīstību praktiskā un radošā darbībā;

 • veidot individuālo pieredzi par sevi un apkārtējo vidi kopsakarībās;

 • veicināt pozitīvas attieksmes veidošanos pret sevi, līdzcilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti;

 • izjust kustību prieku un attīstīt fiziskās īpašības;

 • bagātināt vārdu krājumu, apgūt klausīšanās un runāšanas prasmes, apgūt lasīšanas un rakstīšanas prasmju pamatus;

 • veidot matemātiskos priekšstatus daudzveidīgās darbībās;

 • attīstīt sensorās spējas un izziņas intereses apkārtējās vides iepazīšanā;

 • veicināt iztēles un radošo spēju attīstību, izmantojot muzikālās un tēlotājdarbības radošās pašizpausmes līdzekļus;

 • darboties radošā pašizpausmē, attīstot roku sīko muskulatūru un apzinoties sava veikuma nozīmīgumu.

Mācību saturu bērns apgūst integrētā mācību procesā – rotaļnodarbībā visas dienas garumā, ietverot vairākās mācību jomās plānotos bērnam sasniedzamos rezultātus. Nedēļas robežās integrējamās mācību jomas:

Valodu mācību joma

(saziņa kontekstā, teksts un tekstveide, valodas struktūra, rakstītprasmes un lasītprasmes veidošana);

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

(indivīds, sabiedrība un sadarbība, kultūru daudzveidība, noteikumi);

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

(mākslas veidi un to izteiksmes veidi, radošā darbība, emociju un viedokļu paušana kultūras pieredzē);

Dabaszinātņu mācību joma

(matērija, zemes sistēmas, visums, organismi);

Matemātikas mācību joma

(matemātikas valoda, sakarības starp lielumiem,figūru īpašību, novietojuma un raksturojošo lielumu izpēte);

Tehnoloģiju mācību joma (vajadzību un iespēju apzināšana, risinājumu meklēšana un izvēle, risinājuma plānošana un īstenošana, risinājuma vērtēšana un pilnveide, darbs ar materiāliem un to apstrādes tehnikas);

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

(fiziskās aktivitātes, drošība un veselība).

Mūzikas nodarbības

Rotaļnodarbības esam sakārtojuši tā, lai bērni katru dienu mūzikas pavadījumā varētu darboties zālē mūzikas vai fiziskās attīstības skolotājas vadībā.

Muzikālās nodarbības jau no agrīna vecuma kalpo mazajiem ne tikai dziedātmācīšanas, ritma izjūtas, klausīšanās, kustību un citu iemaņu attīstībai, bet arī bērna individualitātes un emocionālajai attīstībai.

Mūzikas nodarbībās bērni apgūst dziedāšanu, mūzikas klausīšanos, ritma rotaļas, skaņu rīku un instrumentu spēli, muzikāli ritmiskās kustības, rotaļas un dejas.

Īpaša nozīme bērna attīstībā ir rotaļām. Nepieciešamība iejusties kādā lomā attīsta bērna fantāziju, empātijas spējas (spējas pārdzīvot, iejusties cita tēlā, just līdzi). Partnera izvēle veido iemaņas darboties pāros, kolektīvā. Savukārt rotaļas noteikumu izpilde attīsta gribu un veicina bērnu apzinātu pašdisciplīnu. Aktīva dziedāšana vai mūzikas klausīšanās attīsta emocionalitāti, bērna uztveres spējas, atmiņu, domāšanu un iztēli. Cenšanās precīzi savienot dziesmas melodiju un tekstu, dziedāt ritmiskā vienotībā un unisonā, kustību koordinācija prasa lielu uzmanību, labas novērošanas un atdarināšanas spējas. Dziesmu un rotaļu izpildīšana sekmē bērna muzikālās atmiņas attīstību.

Vismazākajiem bērniem instrumentu spēle tiek apvienota ar rotaļas, dejas elementiem. Lasot pasakas, dzejolīšus, izmantojam dažādus skaņu efektus ar skaņu rīkiem.

Jo bagātāka bērna pieredze un līdz ar to attīstītāka valoda, jo bagātāka bērna iztēle.

Viss, ko bērns redz, dzird un sajūt, ir viņa turpmākās iztēles, jaunrades bāze - bērns uzkrāj materiālu, kuru vēlāk izmantos viņa fantāzija.

Sporta rotaļnodarbībās

Sporta rotaļnodarbībās tiek ievērotas bērnu vecumposma īpatnības, kā arī katra bērna individualitāte, kas veicina labprātīgu iesaistīšanos sporta nodarbībā.

Mūsu ikdiena sākas ar rīta vingrošanu pirms brokastīm. Rīta vingrošanas galvenais uzdevums ir organisma norūdīšana, stājas veidošana, kustību koordinācijas attīstīšana un veselības nostiprināšana.

Pirmsskolas vecuma bērnu fizisko attīstību raksturo viņu prasme veikt daudzveidīgas pamatkustības - soļošana, skriešana, lēkšana, mešana, rāpošana, līdzsvara saglabāšana. Sporta nodarbībās apgūstot un nostiprinot šīs kustības, bagātinās bērnu kustību pieredze. Rezultātā kustību prasmes kļūst par iemaņām, kuru izpildei nav vajadzīga piepūle, iemaņas kļūst noturīgas.

Katrā sporta nodarbībā bērniem kā pārsteiguma moments, tiek organizēta kustību rotaļa.

Kustoties bērns norūda organismu, aug spēcīgāks un nostiprina veselību. Vesels bērns ir dzīvespriecīgs, aktīvs, grib darboties, uzzināt un izpētīt ko jaunu.

Mūsu pirmsskolas izglītības iestādē laika gaitā ir izveidojušās daudzas stabilas TRADĪCIJAS (kurām aizvien pievienojas arī jaunas):

Svinīga Zinību dienas atzīmēšana, 1.septembrī uzsākot katru jauno mācību gadu;

Dažādi gadskārtu ieražu svētki (Miķeļi, Mārtiņi, Sveču diena, Meteņi, Lielā diena, Vasaras saulgrieži);

Kopēji bērnudārza ģimeniskie svētki (Ziemassvētki, māmiņu/ģimenes diena, sagatavošanas grupas izlaidums);

Katras grupiņas ietvaros rīkotās Vecāku dienas (kā atvērto durvju dienas - ar iespēju vērot, piedalīties un līdzdarboties bērnu ikdienā) un tematiskās Vecvecāku pēcpusdienas;

Dažādi tematiskie pasākumi ar teatralizētiem uzvedumiem vai sportiskajām aktivitātēm (Latvijas dzimšanas dienas svinības, Lieldienas, Olimpiskā diena);

Piedalamies arī pašvaldības, drošības dienestu, bibliotēkas, ZAAO, kā arī citu uzņēmumu un organizāciju piedāvātajos konkursos;

Aptuveni reizi mēnesī pie sevis bērnudārzā uzņemam viesmāksliniekus ar izglītojoši audzinošām muzikālām koncertprogrammām un teātra izrādēm.